Актуальне Оголошення Селищна рада

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування «Генеральний план села Кадобна Брошнів-Осадської селищної ради об’єднаної територіальної громади»

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування «Генеральний план села Кадобна Брошнів-Осадської селищної ради об’єднаної територіальної громади»

               

  1.  Замовник: Виконавчий комітет Брошнів-Осадської селищної ради об’єднаної територіальної громади
  2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:

Відповідно до п.3) ч.1 ст.1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», п.2) ч.1 ст.1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Генеральний план села Кадобна Брошнів-Осадської селищної ради об’єднаної територіальної громади (далі – генеральний план) є документом державного планування.

Генеральний план відноситься до містобудівної документації на місцевому рівні.

Генеральний план розробляється на актуалізованій картографічній основі у цифровій формі відповідно до затвердженої містобудівної документації на регіональному рівні – Схеми планування території Івано-Франківської області, Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням Івано-Франківської обласної ради від 17.10.2014 року № 1401-32/2014, Обласної програми охорони навколишнього природного середовища до 2020 року, затвердженої рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015, Плану соціально-економічного розвитку Брошнів-Осадської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, інших програм, планів, схем та програмних документів, що вказує на зв’язок цього генерального плану з іншими документами державного планування.

Генеральний план призначений для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту села Кадобна Брошнів-Осадської селищної ради об’єднаної територіальної громади.

У складі цього генерального плану розробляється план зонування території села Кадобна.

Генеральний план населеного пункту розробляється в інтересах  територіальної громади села Кадобна з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Ціль розроблення генерального плану села Кадобна – визначення на підставі вказаного документа державного планування принципових напрямків розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту села Кадобна Брошнів-Осадської селищної ради об’єднаної територіальної громади.

Завданнями проекту генерального плану населеного пункту є:

– визначення функціонального призначення території села;

– обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;

– обґрунтування та визначення територій для містобудівних потреб;

– формування системи громадського обслуговування населення;

– визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання.

– розвиток садибної житлової, громадської забудови;

– розвиток вулично-дорожньої мережі із приведення параметрів поперечного профілю до нормативних показників, благоустрою;

– розвиток озеленених територій загального користування та озеленених територій спеціального призначення в санітарно-захисних зон об’єктів, що її створюють;

– розвиток інженерної інфраструктури;

– розвиток об’єктів виробничого, виробничо-складського призначення промислових та сільськогосподарських підприємств;

– забезпечення дотримання вимог щодо забудови та іншого використання територій із встановленням параметрів обмежень, визначених санітарними нормами, екологічним законодавством, нормативно-правовими актами щодо створення зон охорони інженерних мереж і об’єктів, тощо.

Генеральний план села Кадобна не підлягає експертизі.

Зазначений генеральний план розробляється із врахуванням вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018р. №296 (із змінами).

В складі генерального плану передбачається розроблення розділу «Охорона навколишнього природного середовища», що є Звітом про стратегічну екологічну оцінку.

 

  1. Те, якою мірою генплан визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

До сфери охоплення стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень.

Розроблення генерального плану села Кадобна передбачає формування проектних рішень на всю існуючу територію населеного пункту та територію, передбачену для включення в межі населеного пункту.

Проектні рішення генерального плану охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території населеного пункту.

Генеральний план визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території. Генеральний план обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території в разі встановленої потреби, що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку села обумовлюються, в тому числі, завданням на розроблення генерального плану.

Таким чином, генеральним планом села Кадобна відображатимуться об’єкти планованої діяльності та об’єкти, які можуть мати значний вплив на довкілля, що підлягають оцінці впливу відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та передбачатимуться умови для реалізації таких видів планової діяльності.

Тобто, генеральний план визначатиме територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населеного пункту.

 

  1. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Генеральний план населеного пункту є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля, у тому числі здоров’я населення.

Виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря), так і на комплексні умови території – мікроклімат та розвиток природних процесів, а також на здоров’я населення.

При визначенні цілей охорони довкілля, у тому числі, здоров’я населення, що мають відношення до проекту Генерального плану села Кадобна, доцільно розглянути стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в інших актах законодавства, а саме, Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням Івано-Франківської обласної ради від 17.10.2014 року № 1401-32/2014, Обласної програми охорони навколишнього природного середовища до                      2020 року, затвердженої рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015 року № 59-2/2015.

 

б) для територій з природоохоронним статусом:

Ймовірних наслідків для територій з природоохоронним статусом не передбачається, оскільки відповідно до листа Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 27.08.2019р. №05-15/3440, наданого у відповідь на запит Брошнів-Осадської селищної ради від 15.08.2019р. №485/06-16, на території с.Кадобна Брошнів-Осадської селищної ради об’єднаної територіальної громади відсутні об’єкти природно-заповідного фонду.

 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Транскордонних наслідків для довкілля та здоров’я населення не передбачається.

  1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

Зважаючи на комплексність рішень генерального плану села, що обумовлюється необхідністю розвитку житлової, громадської забудови, промислово-виробничих ділянок різних галузей господарського комплексу, транспортної мережі, головних споруд та мереж інженерної інфраструктури села, розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки генерального плану, що передбачено методологією розробки містобудівної документації.

Загальною альтернативою проекту Генерального плану села, є гіпотетичний сценарій, при якому даний проект не затверджується. Нульовий сценарій буде розглянутий в рамках стратегічної екологічної оцінки (без впровадження проектних змін).

 

  1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення генерального плану населеного пункту їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

З огляду на стратегічний характер такого виду документу державного планування як генеральний план, що є головною містобудівною документацією на місцевому рівні, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу матимуть методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Пропонується до застосування метод аналізу контексту стратегічного планування.

Аналіз контексту стратегічного планування передбачає аналіз місця генерального плану села Кадобна в загальній системі планування та оцінку взаємозв’язку з іншими документами державного планування.

Також при здійсненні стратегічної екологічної оцінки генерального плану села Кадобна пропонований до застосування метод цільового аналізу.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень генерального плану загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування, що встановлені на місцевому та регіональному рівнях.

Законодавчі акти, які мають відношення до документа державного планування:

– Земельний кодекс України;

– Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

– Закон України «Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів»;

– Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

– Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;

– Закон України «Про відходи»;

– Закон України «Про екологічну мережу України»;

-Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

– низка інших законів та підзаконних актів в сфері охорони довкілля, розміщення та експлуатації об’єктів та мереж інженерної та транспортної інфраструктури, об’єктів планової діяльності.

Для проведення стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля та дані соціально-гігієнічного моніторингу.

Збір інформації рекомендується здійснювати тільки в тому обсязі та з тим ступенем деталізації, які потрібні для прийняття обгрунтованого рішення.

 

  1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень Генерального плану села Кадобна на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження в інших населених пунктах України або світу, за наступними напрямками:

– оптимізація організації виробничо-комунальних територій та територій сільськогосподарських підприємств; забезпечення їх сумісності з житловою та громадською забудовою шляхом дотримання санітарно-захисних зон;

– вдосконалення та подальший розвиток транспортної мережі;

– розширення мережі зелених насаджень загального користування з урахуванням нормативних показників; формування зелених насаджень спеціального призначення;

– визначення напрямків видалення твердих побутових відходів, що утворюються на території населеного пункту;

– розвиток та покращення системи інженерної інфраструктури населеного пункту.

– визначення прибережних захисних смуг водних об’єктів відповідно до вимог статті 88 Водного кодексу України та статті 60 Земельного кодексу України.

Крім того, з метою дотримання вимог екологічного законодавства та законодавства у сфері охорони здоров’я при розробленні документа державного планування повинні бути розроблені, зокрема:

– заходи, спрямовані на запобігання та мінімізацію негативних впливів на довкілля, в тому числі: атмосферне повітря, поверхневі та підземні води, грунти;

– заходи щодо забезпечення раціонального використання та охорони земель;

– заходи запобігання або зменшення розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ;

– заходи щодо зменшення впливу на рослинний і тваринний світ;

– заходи запобігання негативного впливу на здоров’я населення.

Таким чином, документом державного планування будуть визначені  фактори, об’єкти та споруди, які є джерелами впливу на довкілля, в тому числі, на здоров’я населення та заходи мінімізації їх впливу.

 

  1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Відповідно до ч.3 ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Звітом про стратегічну екологічну оцінку документу державного планування буде розділ “Охорона навколишнього природного середовища” Генерального плану села Кадобна Брошнів-Осадської селищної ради об’єднаної територіальної громади.

Пропонується наступна структура розділу «Охорона навколишнього природного середовища» зазначеного генерального плану:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

  1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

Брошнів-Осадська селищна рада об’єднаної територіальної громади.

Адреса: 77611, Івано-Франківська область, Рожнятівський район,                            смт. Брошнів-Осада, вул. 22 січня, 85

Електронна адреса: broshniv-osada@ukr.net

Контактна особа – Рудий В.П.

Телефон: (066) 511-66-67

Строк подання зауважень та пропозицій: 15 днів з дня оприлюднення цієї Заяви.

 

Селищний голова                                                                              Назарій Іванів   

Про автора

Шепіда Марія

Додати коментар

Натисніть тут, щоб залишити коментар

Бюджет Участі 2019

Бюджет участі

Онлайн черга

Онлайн черга

Молодіжна рада

Молодіжна Рада

Стрічка новин

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com